ارتباط

صفحه اصلی

مناسبتها

ارتباط

لطفأ به زبان آلمانی پرکنید

فرم ثبت نام در پروژه

 
Geschlecht/جنسیت

من توضیحات در باره محافظت از اطلاعات شخسی رو قبول میکنم.

و می‌گویم که من آنرا کاملا درک کرده ام. که با کلیک بر وری فلد پایینی فرم ثبت نام من و سؤالات

(djo) ارسال خوهد شد.

(djo-Deutsche Jugend in Europa, Landverband Sachsen e. V)

تا اونها بتوانند اینطوری هرچه زودتر به سؤالات من جواب بدن.

توضیحات درباره محافظت از اطلاعات شخسی

 
توضیحات درباره محافظت از اطلاعات شخسی*
 

برايه موضوعات دیگر

Email: your-story[ät]djo-sachsen.de

Telefon: O177-7644472 (با WhatsApp یاTelegram)