داستان من-داستان تو- داستان ما

صفحه اصلی

مناسبتها

ارتباط

این پروژه‌‌‌؛ داستان من-داستان تو-داستان ما؛یک پروژه فقط برای جوانان یا آنهایی که تجربه مهاجرت دارند نیست بلکه ما یکجا با شما می‌خواهیم برايه یک جامعه همه پزیر با حقوقی برابر برای تمام انسانها و آری از ترس تلاش کنیم. به همین منظور بررسی می‌کنیم ما تعصبات و مهدود کردن ها را در فضای شخصی و اجتماعی وپیامد هایه آن و نگاهی هم میندازیم به تاریخ آلمان. همه با هم مینشینیم پایه قصه هایه شما تا به آنها گوش بدهیم و بخاطر همین ما یک اتاق میگیریم تا بتوانیم همه باهم گپ بزنیم گوش بدهیم و تأمل کنیم و ما تلاش می‌کنیم انعکاس گر قصه شما باشیم.

در چهارچوب پروژه هایه ما در سال 2020 و 2021مراسم هایه زیادی برگزار میشود. و در سال 2022 ما میخواهیم پروژه هایه شمارا که درباره محدودکردن و یا همدیگرپذیری است، تأمین مالی بکنیم و در اجرای آنها شما را همراهی کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به ما بتماس شوید

 

در همکاری با ما:

Singasylum e.V.

Hatikva - Bildungs- und Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur Sachsen e.V.

Ravir Film GbR

تأمین می‌شود توست: