داستان من-داستان تو- داستان ما

صفحه اصلی

مناسبتها

ارتباط

این پروژه‌‌‌؛ داستان من-داستان تو-داستان ما؛یک پروژه فقط برای جوانان یا آنهایی که تجربه مهاجرت دارند نیست بلکه ما یکجا با شما می‌خواهیم برايه یک جامعه همه پزیر با حقوقی برابر برای تمام انسانها و آری از ترس تلاش کنیم. به همین منظور بررسی می‌کنیم ما تعصبات و مهدود کردن ها را در فضای شخصی و اجتماعی وپیامد هایه آن و نگاهی هم میندازیم به تاریخ آلمان. همه با هم مینشینیم پایه قصه هایه شما تا به آنها گوش بدهیم و بخاطر همین ما یک اتاق میگیریم تا بتوانیم همه باهم گپ بزنیم گوش بدهیم و تأمل کنیم و ما تلاش می‌کنیم انعکاس گر قصه شما باشیم.

در چهارچوب پروژه هایه ما در سال 2020 و 2021مراسم هایه زیادی برگزار میشود. و در سال 2022 ما میخواهیم پروژه هایه شمارا که درباره محدودکردن و یا همدیگرپذیری است، تأمین مالی بکنیم و در اجرای آنها شما را همراهی کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به ما بتماس شوید

Im Bus from TEAM TEAM FILMS on Vimeo.

Dieser Film entstand im Rahmen unseres Workshops "Film ab!" im Sommer 2021.

 

در همکاری با ما:

Singasylum e.V.

Hatikva - Bildungs- und Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur Sachsen e.V.

Ravir Film GbR